​Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Met de vergrijzing van onze bevolking wordt er meer een beroep gedaan op maatschappelijke ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Taken gemeente
Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassing van de woning. Helaas verloopt dat niet altijd goed. Als Wmo advocaten kan Walker & Wittensleger advocaten u dan mogelijk bijstaan en zo nodig bezwaar namens u indienen.

Wij krijgen veel cliënten die aangeven dat de gemeente niet goed heeft onderzocht op welke gebieden hulp nodig is om tot een “schoon en leefbaar huis”, “beschikken over schone was, boodschappen, maaltijden” te komen (“de ambtenaar (in Amsterdam het Indicatie Bureau) heeft de aanvraag niet goed ingevuld”, “ik krijg mijn huis niet schoon”, “ik krijg de boodschappen niet thuis”, “ik ben alleen”). Ook geven cliënten aan dat er geen huishoudelijke hulp wordt toegekend of onvoldoende uren voor huishoudelijke hulp worden toegekend of de toegekende PGB hulp bij het huishouden te laag is.

Bezwaar maken in verband met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente betreffende uw Wmo-aanvraag, bijvoorbeeld omdat u van mening bent dat de gemeente uw situatie onvoldoende heeft onderzocht, de gemeente onvoldoende uren heeft toegekend voor huishoudelijke hulp of u uw toegekende PGB te laag vindt? Dan kunt u bezwaar maken.

Walker & Wittensleger advocaten kan voor u bezwaar indienen. Neemt u direct contact met ons op: 020-673 0055.

Let op: bezwaar dient ingediend te worden binnen zes weken na dagtekening van het besluit.