Huisbezoek weigeren medewerking

In onze praktijk komen we zeer regelmatig tegen dat de gemeente een huisbezoek wilde afleggen en dat de cliënt dat geweigerd heeft. De gemeente beëindigt dan bijna altijd de bijstandstuitkering (PW-uitkering) met de stelling dat door het niet meewerken aan het huisbezoek het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

mag een huisbezoek worden geweigerd

Ja, soms mag een huisbezoek worden geweigerd, maar het is dan wel een risico dat genomen wordt. Dat blijkt ook uit een zaak die Walker & Wittensleger onlangs gevoerd hebben, waarbij de uitkering was beëindigd, omdat cliënt niet wilde meewerken aan het huisbezoek en de uitkering van cliënt direct werd beëindigd. Cliënt had daardoor direct geen geld meer en was gedwongen om een nieuwe uitkering aan te vragen. In bezwaar is door ons aangevoerd dat er geen sprake was van concrete objectieve feiten en omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs getwijfeld kon worden aan de door cliënt verstrekte gegevens over de woonsituatie. Een uitkering mag namelijk alleen beëindigd worden door de gemeente als bovenstaande twijfel er redelijkerwijs is. Naar onze mening is de gemeente vaak te snel van mening dat er sprake is van twijfel. Gelukkig zag de gemeente dat in de bezwaarprocedure ook in, werd het bezwaar gegrond verklaard en de intrekking van de bijstandsuitkering (PW-uitkering) ingetrokken.

Ook uit een hoger beroepsprocedure, die Walker & Wittensleger hadden aangespannen bij de Centrale Raad van Beroep, blijkt dat een gemeente te snel van mening was dat zij een redelijke grond had voor een huisbezoek. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 9 juli 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:2224 Centrale Raad van Beroep, 09-07-2019, 18-2320 PW) blijkt echter dat deze mening niet correct was. In die zaak werden in onder meer op grond van foto’s en het dragen van een ring (volgens de gemeente een trouwring…) getwijfeld aan de woon/leefsituatie van cliënt, waar daar bij een goede bestudering van bijvoorbeeld de foto’s geen sprake van was en van de ring was zelfs geen beschrijving terug te vinden. Maar toch ging de rechtbank hier aan voorbij en pas in hoger beroep werd cliënt in het gelijk gesteld. Ten onrechte had de rechtbank niet beoordeeld of er sprake was van objectieve feiten.

Ook wordt een huisbezoek vaak geweigerd omdat cliënt aangeeft dat hij of zij al een afspraak heeft en verhinderd is. Gezien de uitspraken op dit punt raden wij dit sterk af. Er is qua verhinderd zijn bijna geen goede reden om niet mee te werken aan huisbezoek. Mocht u toch een goede reden hebben gehad en wordt uw uitkering beëindigd, omdat u niet wilde meewerken, dan adviseren wij u direct contact met Walker & Wittensleger advocaten op te nemen. Wij zijn gespecialiseerd in het indienen van bezwaar tegen terugvorderingsbesluiten en intrekkingsbesluiten van een bijstandsuitkering (PW-uitkering).

bezwaartermijn bij intrekking uitkering

Wij wijzen u ook zekerheidshalve op de bezwaartermijn van 6 weken waarbinnen een bezwaar tegen een besluit moet zijn ingediend. Dus neem tijdig en bij voorkeur direct contact op met Walker & Wittensleger advocaten als er sprake is van een beëindiging of intrekking van uw bijstandsuitkering (PW-uitkering).