Gebruik bewijzen verkregen tijdens een huisbezoek (Onrechtmatig verkregen bewijs)

In onze praktijk komen zeer vaak cliënten waarvan een PW-uitkering (bijstandsuitkering) wordt teruggevorderd op grond van bewijzen verkregen tijdens een huisbezoek. Op grond van die bewijzen wordt bijvoorbeeld aangenomen dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding of niet wonen op het opgegeven adres.

Bewijzen verkregen uit een huisbezoek

Maar of bewijzen, die verkregen zijn tijdens een huisbezoek, mogen worden meegenomen, moet altijd goed beoordeeld worden. Dus als bij u op grond van een huisbezoek uw PW-uitkering wordt ingetrokken en/of wordt teruggevorderd neem dan direct contact op met Walker en Wittensleger advocaten, zodat tijdig bezwaar (binnen 6 weken na datum besluit) kan worden ingediend.

Als er geen grond was voor een huisbezoek en de gemeente heeft aangegeven dat u moest meewerken, omdat er volgens de gemeente wel een grond was voor een huisbezoek dan is er geen sprake van informed consent. Als er geen sprake is van informed consent heeft dit in principe tot gevolg dat alle bevindingen van het huisbezoek en daar afgelegde verklaringen als onrechtmatig verkregen bewijs/fruits of the poisonous tree niet ten grondslag mogen worden gelegd aan de intrekking of de terugvordering van de PW-uitkering (bijstandsuitkering).

Informed consent

Uit een zaak van Walker & Wittensleger advocaten, waar recent uitspraak in is gedaan door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bleek ook dat de gemeente te snel van mening was dat zij een redelijke grond hadden voor een huisbezoek. Een gemeente moet op grond van concrete objectieve feiten en omstandigheden redelijkerwijs kunnen twijfelen over de door cliënt verstrekte gegevens over zijn of haar woonsituatie. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 9 juli 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:2224 Centrale Raad van Beroep, 09-07-2019, 18-2320 PW) blijkt duidelijk dat die mening niet correct was en dat gemeentes ook moeten kijken of zij informatie kunnen verkrijgen op een wijze die minder inbreuk maakt op de privacy van een uitkeringsgerechtigde. In die zaak werd onder meer op grond van een paar foto’s (vond de gemeente lijken op trouwfoto’s) en het dragen van een ring (waarvan de gemeente stelde dat er sprake was van een trouwring) een reden aangenomen voor het afleggen van een huisbezoek. Objectief gezien was er geen sprake van trouwfoto’s en van de ring was niet eens een beschrijving gegeven. De CRvB vond ook dat de foto’s en de ring geen redenen opleverden om redelijkerwijs te kunnen twijfelen over de door cliënt geleverde gegevens over de woonsituatie. In deze zaak was de cliënt verkeerd voorgelicht door de gemeente en was er geen sprake van ‘informed consent’ en mochten de tijdens het huisbezoek verkregen bewijzen niet ten grondslag gelegd worden aan de intrekking en terugvordering van de PW-uitkering.

Het feit dat de rechtbank de vermeende trouwfoto’s en vermeende trouwring wel meenam in haar overweging dat er redenen waren voor een huisbezoek, geeft maar aan dat deze zaken uitermate complex kunnen zijn. Wij adviseren u dan ook direct contact met Walker & Wittensleger advocaten op te nemen als er sprake is van een intrekkings- of terugvorderingsbesluit of als de gemeente naar aanleiding van een huisbezoek aangeeft dat zij uw uitkering gaan intrekken. Wij zijn gespecialiseerd in het indienen van bezwaar tegen terugvorderingsbesluiten en intrekkingsbesluiten van een bijstandsuitkering (PW-uitkering). En uiteraard kunnen wij u ook bijstaan in beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep

Bezwaar en/of beroepstermijn bij intrekking uitkering

Wij wijzen u ook zekerheidshalve op de termijn van 6 weken waarbinnen een bezwaar tegen een besluit moet zijn ingediend of beroep tegen een beslissing op bezwaar. Dus neem tijdig en bij voorkeur direct contact met Walker & Wittensleger advocaten op als er sprake is van een beëindiging of terugvordering van uw bijstandsuitkering (PW-uitkering).