​Bezwaartermijn

Ook bij de Participatiewet (PW) is het van belang om goed op de termijnen voor het indienen van bezwaar te letten. Wij krijgen vaak te horen dat mensen het niet eens zijn met een besluit en daarover overleg hebben gevoerd met de gemeente.

Soms blijkt dat door dat overleg nagelaten is om schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. De bezwaartermijn bij bijstandszaken is zes weken. Wij horen namelijk te vaak dat de gemeente niet altijd toezeggingen aan cliënten nakomt.

Ons advies is dan ook om, ondanks dat de gemeente aangeeft begrip te hebben voor uw zaak en wellicht toezegt het besluit te wijzigen, toch bezwaar te laten indienen als de gemeente niet binnen de bezwaartermijn schriftelijk heeft aangegeven hun fout te herstellen. Als de bezwaartermijn is verstreken, kan namelijk geen bezwaar meer worden ingediend en is het besluit onherroepelijk. Dat wil zeggen dat er geen juridische mogelijkheden meer zijn om het besluit aan te vechten.

De gemeente kan nog wel uit eigen beweging het besluit wijzigen of intrekken maar door het laten verlopen van een bezwaartermijn kan dat niet meer afgedwongen worden. En dat is een situatie die men altijd dient te voorkomen.